Wat willen wij

Een leven lang leren: Fit for the Future
Bij-, op- en omscholing van werkzoekenden, werklozen en zij-instromers kan de resterende arbeidsvraag in de toekomst beantwoorden. Dat doen we bijvoorbeeld met vormen van blended learning en hybride onderwijsvormen. Zo ontstaat een breed palet aan opleidingen en trainingen dat bedrijfsspecifiek en als verrijking van de basisopleidingen ingezet gaat worden.

Opleiden
Jaarlijks stromen er te weinig technisch MBO gediplomeerde jongelui de arbeidsmarkt op. TechWise Twente wil met nieuw, state of the art toponderwijs de aantallen met ruim 30 % laten groeien. Toch is deze groei lang niet voldoende om de geschatte 700 openvallende banen na 2018 te kunnen invullen. TechWise Twente zal in samenwerking met partners uit het HTSM bedrijfsleven en andere instanties, zoals Twente Werkt, naar oplossingen zoeken om aan deze vraag te kunnen voldoen.

TechWise Twente Academy + Certificaten

De proposities worden door TechWise Twente Academy in de markt gezet, met de daarbij behorende opleidingscertificatie die toegevoegde waarde vertegenwoordigt. In de nabije toekomst wordt de TechWise Twente Academy als merk in de markt gezet. De uit te geven certificaten door de TechWise Twente partners waarborgen hierbij de kwaliteit van het onderwijs.

Maatwerk, vraaggestuurd opleiden en technisch personeel leveren waar behoefte aan is.

Dit heeft betrekking op de HTSM-domeinen Mechatronica, Robot- en Visionsystemen, (precisie-)Engineering en Productietechnologie Metaal, Elektro & Installatietechniek. Het gaat om het opleiden en bijscholen van medewerkers en zij-instromers die bij de bedrijven werkzaam zijn. Denk hierbij aan post-mbo opleidingen (trainingen, korte opleidingen), master classes, stages, en Associate Degree (AD).

Innovatieprojecten (product- en procesinnovatie).

Het initiëren en coördineren van innovatieprojecten in opdracht van HTSM-bedrijven. Het gaat om innovatieprojecten van bedrijven waarbij medewerkers en studenten opgeleid worden en betrokken zijn bij de uitvoering.

Top opleidingen MBO+ die aansluit bij de bedrijfsbehoeften / vraag.
Het gaat om het opleiden en bijscholen van medewerkers en zij-instromers die bij bedrijven werkzaam zijn. Dit met excellent nieuw TOP onderwijs (vraaggestuurd maatwerk) dat nog niet in de markt wordt aangeboden. Denk hierbij aan masterclasses, stages, post-mbo opleidingen en Associate Degree (AD). Dit onderwijsaanbod sluit aan bij de persoonlijke leerbehoefte en moet zorgen voor een (beter) baanperspectief en rendementsverbetering.

Smeerolie voor de arbeidsmarkt
In een economie die sterk fluctueert, varieert ook de orderportefeuille van bedrijven. Als TechWise kunnen en willen we een rol spelen in het behouden en up to date geschoold houden van personeel in de HTSM-bedrijven. Bij fluctuerende personeelsbehoefte bemiddelen we tussen de aangesloten bedrijven op het gebied van detachering en carrièreswitch. De beschikbaarheid van voldoende goed geschoolde technische vakkrachten is immers essentieel voor de concurrentiepositie en innovatiekracht van de bedrijven in onze regio. Alleen zo hebben de bedrijven de mogelijkheid om hun noodzakelijke innovaties te versnellen en daarmee hun concurrentiepositie (inter-)nationaal te verstevigen.

Innovatie
TechWise Twente wil de Twentse economie stimuleren door de innovatie in de high-tech sector verder te bevorderen. We gaan een belangrijke bijdrage leveren aan het Twentse bedrijfsleven in hun streven een mondiale toppositie te verwerven op het gebied van de High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Dit leidt tot groei van de werkgelegenheid en heeft een aanzuigende werking op de hele Twentse economie.

Daarnaast zijn er tal van kleinere en grotere bedrijven in de regio die hoogwaardige kennisintensieve machines en procesinstallaties, producten, samengestelde modulen en componenten maken die wereldwijd worden geëxporteerd. Die output gaat niet alleen naar de zogenaamde high tech afzetmarkten zoals Semiconductors en Medical, maar vanwege de relatieve specialisatie op machines en installaties, naar vele afnemers met hoge functionele prestatie-eisen. De provincie Overijssel, Kennispark Twente, het Nederlandse high tech bedrijfsleven en de landelijke Topsector HTSM (h)erkennen dan ook dat Oost-Nederland geldt als een groot innovatiecentrum voor HTSM.

Kernactiviteiten TechWise Twente

1 Het signaleren van ontwikkelingen en de invloed daarvan op de arbeidsmarkt
We houden de HTSM-ontwikkelingen in de regio scherp in de gaten. Wat zijn de verwachtingen over vijf jaar en hoe zijn die van invloed op de arbeidsmarkt?

2 Afstemmen vraag & aanbod
We stroomlijnen de technische opleidingen en de arbeidsvraag in de regio Twente door verkenning, benoeming, ontwikkeling en contracteren van opleidingsvragen, personeels- en marktbehoeften.

3 Ondersteuning bieden bij instroom bevordering in bestaand en nieuw onderwijs
We laten bedrijven, werknemers, studenten en zij-instromers weten dat werken in de HTSM echt ‘cool’ is. Dit om de noodzaak van ‘een leven lang leren’ in een kenniseconomie bij iedereen goed tussen de oren te krijgen. Het organiseren van roadshows (events) en andere bijeenkomsten voor bedrijven, vmbo-, mbo- en UWV instanties, zijn mogelijkheden om het werken in de HTSM-domeinen en het volgen van een opleiding bij de TechWise Twente Academy te promoten. Na het volgen van een opleiding, bijscholing of training bij de TechWise Twente Academy zijn de kansen op een baan of het maken van promotie zeer groot.

4 Docenten en praktijkopleiders professionaliseren voor nieuw onderwijs
We organiseren cursussen en bedrijfsstages om docenten bij te scholen. Daarnaast bieden we bedrijf geïntegreerde bijscholing voor docenten in de vorm van werkstages, leerwerktrajecten, parttime dienstverbanden of andere vormen waarin het docent zijn wordt gecombineerd met een leertraject in het bedrijfsleven. Ook geven we didactische scholing voor bedrijfsmedewerkers die deeltijd docent willen worden, of die willen werken als vakdocent of praktijkopleider.